تلفن تماس با دانشکده
شماره تلفنهای دانشکده

تلفن مستقیم مدیر مرکز:03833361046
تلفن مستقیم رییس دانشکده:33361078-038
تلفنهای داخلی
رییس دانشکده:         آقای دکتر سازگار        038333361000 داخلی348 
مدیر امورعمومی :      علی مومن قادری        03833361000 داخلی 319 
کارشناسان آموزش:   روح الله ضیایی            03833361000 داخلی 308
                              خانم میرزائیان             03833361000 داخلی 310
                              خانم جمشیدی           03833361000 داخلی 309
مسول آزمایشگاهها:  سلیمان رییسی          03833361000 داخلی 302

مدیرگروه ریاضی
03833361000 داخلی 335
مدیرگروه شیمی

مدیرگروه زیست شناسی
03833361000 داخلی 336
مدیرگروه عمران

مدیرگروه کامپیوتر
03833361000 داخلی 326
مدیرگروه برق

مدیرگروه مکانیک