گروه عمران

اطلاعات رشته عمران
مهندسی عمران-عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-زلزله دکتری تخصصی
 
اطلاعات اعضاء هیات علمی
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
سازه استاد دکتری تخصص  غلامرضا قدرتی امیری 1
سازه استادیار دکتری تخصص  مرتضی رئیسی 2
ژئوتکنیک استادیار دکتری تخصص  سید مهدی حسینی 3
سازه استادیار دکتری تخصص  رضا کرمی محمدی 4
سازه مربی فوق لیسانس شهریار استکی 5
محیط زیست مربی دانشجوی دکتری عباس جعفری 6
خاک وپی مربی دانشجوی دکتری مهدی زمانی 7
سازه مربی دانشجوی دکتری مجتبی عبدالهیان 8
سازه مربی فوق لیسانس بهزاد غضنفری 9
خاک وپی استادیار دکتری تخصصی پژمان فاضلی 10
سازه مربی دانشجوی دکتری بهروز قادری 11
راه و ترابری مربی دانشجوی دکتری محمد کرباسیون 12
زلزله مربی دانشجوی دکتری مهران کوهی کمالی 13
سازه مربی فوق لیسانس بهزاد کیانی 14
سازه مربی فوق لیسانس کیوان مصیبی 15
خاک و پی مربی دانشجوی دکتری علیرضامیرابوالقاسمی 16
 زلزله مربی دانشجوی دکتری آرش محمدی فارسانی 17
 سازه استادیار  دکتریتخصصی محمد محمدی ده چشمه 18