گروه برق

   گروه مهندسی برق   


مدیر گروه: دکتر عادل خسروی
شماره تماس:
 3-33361000  داخلی: 399
آدرس: شهرکرد - رحمتیه - دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی -طبقه دوم - گروه مهندسی برق


رشته های فعال:

مقطع تحصیلی رشته
کارشناسی پیوسته مهندسی برق (الکترونیک و قدرت)
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک - سیستم‌های دیجیتال
مهندسی برق قدرت - سیستم‌های قدرت

اطلاعات اعضاء هیئت علمی:
 

 
مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
مربی مهندسی برق-قدرت دانشجوی دکتری حیدرعلی رئیسی 1
مربی مهندسی برق-الکترونیک دکترا عادل خسروی  2
استادیار مهندسی برق- مخابرات دکترا حامد سقایی 3
مربی مهندسی برق-قدرت دانشجوی دکتری فهیمه صیادی 4
 
  • برنامه ترمیک رشته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت  (کارشناسی ناپیوسته)
  • برنامه ترمیک مهندسی تکنولوژی الکترونیک  (کارشناسی ناپیوسته)
  • برنامه ترمیک رشته مهندسی برق - الکترونیک (کارشناسی پیوسته)
  • برنامه ترمیک رشته مهندسی برق-قدرت  (کارشناسی ناپیوسته)
سرفصل دروس مهندسی برق الکترنیک
برنامه درسی پيشنهادی گروه مهندسی برق - گرايش الکترونيک ورودی 92 و به بعد
نيمسال اول  17 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
1 رياضی 1 ---- 3 واحد -  پايه
2 فيزيک 1 ---- 3 واحد -  پايه
3 آز فيزيک 1 (2) 1 واحد -  پايه
4 کارگاه عمومی ---- 1 واحد -  پايه
5 نقشه کشی صنعتی ---- 1 واحد -  اصلی
6 زبان انگليسی ---- 3 واحد - عمومی
7 زبان فارسی ---- 3 واحد - عمومی
8 انديشه اسلامی 1 ---- 2 واحد - عمومی
 
 
 
نيمسال دوم  18 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
9 رياضی 2 1 3 واحد -  پايه
10 فيزيک 2 2 3 واحد -  پايه
11 آز فيزيک 2 (10) 1 واحد -  پايه
12 معادلات ديفرانسيل (9) 3 واحد -  پايه
13 برنامه نويسی کامپيوتر ---- 3 واحد -  پايه
14 انديشه اسلامی 2 ---- 2 واحد - عمومی
15 تاريخ اسلام ---- 2 واحد - عمومی
16 تربيت بدنی 1 ---- 1 واحد - عمومی
 
      
نيمسال سوم  20 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
17 مدار الکتريکی 1 (10) – (12) 3 واحد -  اصلی
18 رياضی مهندسی 9 -  12 3 واحد -  اصلی
19 الکترومغناطیس 9 -  10 3 واحد -  اصلی
20 محاسبات عددی 9 -  13 2 واحد -  پايه
21 احتمال مهندسی 9 3 واحد -  پايه
22 آشنايي با مهندسی برق ---- 1 واحد -  اصلی
23 کارگاه برق 4 1 واحد -  اصلی
24 اخلاق ---- 2 واحد - عمومی
25 تفسير ---- 2 واحد - عمومی
 
 
 
نيمسال چهارم  19 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
26 مدار الکتريکی 2 17 2 واحد -  اصلی
27 الکترونيک 1 17 2 واحد -  اصلی
28 سيسگنالها و سيستمها 18 3 واحد -  اصلی
29 سيستمهای ديجيتال 1 (27) 3 واحد -  اصلی
30 اقتصاد مهندسی ---- 3 واحد -  اصلی
31 آز مدار و اندازه گيری 17 1 واحد -  اصلی
32 زبان تخصصی 6 2 واحد -  اصلی
33 انقلاب ---- 2 واحد - عمومی
34 تربيت بدنی 2 16 1 واحد - عمومی
 
    
 
 
برنامه درسی پيشنهادی گروه مهندسی برق - گرايش الکترونيک ورودی 92 و به بعد
نيمسال پنجم  17 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
35 ماشين 1 17 2 واحد -  اصلی
36 الکترونيک 2 27 2 واحد -  اصلی
37 سيستمهای ديجيتال 2 29 3 واحد -  اصلی
38 اصول سيستم مخابراتی 21 -  28 3 واحد -  اصلی
39 آز الکترونيک (36) 1 واحد -  اصلی
40 آز سيستم ديجيتال 1 (29) 1 واحد -  اصلی
41 دانش خانواده ---- 2 واحد - عمومی
42 درس اختياری (DSP) 28 3 واحد - انتخابی
 
نيمسال ششم  19 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
43 سيستم کنترل خطی 26 -  28 3 واحد -  اصلی
44 ماشين 2 35 2 واحد -  اصلی
45 فيزيک مدرن 10 -  19 3 واحد -  انتخابی
46 مدارهای پالس (27) 3 واحد -  تخصصی
47 طراحی سيستم  ريزپردازنده 37 3 واحد -  تخصصی
48 آز سيستم ديجيتال 2 40 -  (37) 1 واحد -  اصلی
49 آز ماشين 1 35 1 واحد -  اصلی
50 درس اختياری   3 واحد
 
    
کارآموزی در تابستان بعد از نيمسال ششم و به ارزش 2 واحد
 
نيمسال هفتم  13 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
51 الکترونيک 3 36 3 واحد -  تخصصی
52 فيزيک الکترونيک (27) 3 واحد -  تخصصی
53 تحليل سيستم انرژی 1 44 3 واحد -  اصلی
54 آز کنترل خطی 43 1 واحد -  اصلی
55 پروژه کارشناسی بعد از 100 واحد 3 واحد -  تخصصی
 
نيمسال هشتم  17 واحد
شماره نام درس پيشنياز/ (همنياز) تعداد واحد و نوع
56 درس اختياری (کنترل صنعتی) 43 3 واحد - اختياری
57 آز الکترونيک 3 (51) 1 واحد -  تخصصی
58 مدار مخابراتی 36  -  38 3 واحد -  تخصصی
59 آز مدار مخابراتی (58) 1 واحد -  تخصصی
60 طراحی سيستم ديجيتال 37 3 واحد -  انتخابی
61 آز پالس (46) 1 واحد -  تخصصی
62 درس اختياری   3 واحد
63 درس اختياری   2 واحد