کارمندان
مدیر امور عمومی
       نام خانوادگي: صالحی
       نام: علی

      پست الكترونيك:

شماره تماس: 03833361000 داخلی 319، 03833361046
 


مسول آزمایشگاهها

       نام خانوادگي: رئیسی
       نام:سلیمان

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 302،

 


کارشناسان آموزش

       نام خانوادگي:  ضیائی
       نام: روح الله

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 308،


       نام خانوادگي: حمیرا
       نام: بهادری

 

شماره تماس: 03833361000 داخلی 309،       نام خانوادگي:  تهمینه
       نام: کمالی

 

شماره تماس: 03833361000 داخلی 310،