کارمندان
مدیر امور عمومی
       نام خانوادگي:  قادری
       نام: علی مومن

      پست الكترونيك:a.ghaderi19@gmail.com

شماره تماس: 03833361000 داخلی 319، 03833361046
 


مسول آزمایشگاهها

       نام خانوادگي: رئیسی
       نام:سلیمان

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 302،

 


کارشناسان آموزش

       نام خانوادگي:  ضیائی
       نام: روح الله

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 308،


       نام خانوادگي:  ارشدریاحی
       نام: حمیدرضا

 

شماره تماس: 03833361000 داخلی 310،       نام خانوادگي:  رفیع
       نام: جعفر

 

شماره تماس: 03833361000 داخلی 309،