هیات ریسه
رئیس دانشکده
فرشاد کیومرثی
دکتری تخصصی سیستمهای کامپیوتری 
تلفن تماس:
داخلی: 348 
مستقیم:33361078-038

معاونین