هیات ریسه
رئیس دانشکده
 
      
حسین سازگار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکترای زیست شناسی ، فیزیولوژی جانوری
  تلفن تماس:
داخلی: 348 
مستقیم:33361078-038

معاونین