مرضیه گرامی
In the name of GOD

Marzieh Gerami
Faculty Member,Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering, Shahrekord Baranch, Islamic Azad University
Email: m.gerami@iaushk.ac.ir
m.gerami64@gmail.com
Tel:
Educations:
2011-Peresent  PhD Student, computer Engineering, Hardware
(Computer Architecture),Science and Research Branch,        Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2009-2011            MS, computer Engineering, Hardware,(Computer Architecture), Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2003-2007            BS, computer Engineering, Hardware,Shahid Bahonar University, kerman, Iran.
                             High School Diploma: Farzanegan-SAMPAD,shahr-e-kord, Iran.
Research Interests:
üComputer arithmetic
üVLSI Design
üResidue Number System (RNS)
üNetwork Security and Cryptography
üDigital Watermarking
üComputer Architecture
üASIP(Application Specific Instruction set Processors )
        üVHDL and Synthesis
        üSynthetic Biology
 
 
Research Activities:
MS Project:
Proposing Four Moduli Sets in Residue Number System in order toIncrease Speed of Modular Multiplication in Cryptography
Supervisor Dr. K. Navi
BS project:
Digital Watermarking in still image and Multimedia
Supervisor Dr. M. Alaei
 
Papers and Publications:
[1]- SH. Rezaei, M. Esmaeildoust , M. Gerami,K. Navi , O.Hashemipour, High Dynamic Range RNS Bases for Modular Multiplication ,2011, Vol 8: 69-76
[2]- M. Gerami , M. Esmaeildoust , SH. Rezaei,K. Navi , O.Hashemipour,  Four Moduli RNS Bases for Efficient Design of Modular Multiplication,Journal of Computations & Modeling ,2011, Vol 1:173-96
[3]- M. Esmaeildoust , SH. Rezaei ,M. Gerami , K. Navi , On the Design of RNS Bases for Public Key Cryptography, International Journal of Network Security, ,2012, Vol 16 : 118-128
[4]- E. Yaghoubi . M. Gerami , Sh. Rezaei . A. Broumand nia , Optical Sorting and Selection Networks, Journal of Advances in Computer Research,2013
[5]-M. Bagherizadeh , M. Gerami , M. Eshghi, Design an ASIP for Edit Distance Algorithm in PatternRecognition,The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering(ICEE 2014)
[6]-Design an ASIP Processor for SHARCS Algorithmin Genome Sequencing, In Progress           
[7]- مروري بر الگوريتم­هاي مسير يابي هوشمند و بررسي بهبود مسير يابي به کمک الگوريتم کلوني مورچگان در شبکه هاي حسگر،مجيد عبدالهي،مرضيه گرامي،اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر،شهرکرد شهريور 94
[8]- مروري بر الگوريتم­هاي مديريت صف فعال و کنترل ازدحام در شبکه،مهدي حقيقت،مرضيه گرامي،اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر،شهرکرد شهريور 94
[9]- معرفي شبکه هاي حسگر بي­سيم و بررسي کاربرد آن­ها در بهداشت و درمان،مجيد عبدالهي،مرضيه گرامي ،اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر،شهرکرد شهريور 94
[10]- مسيريابي وفقي توزيع شده بر روي تراشه در شبکه­هاي عنکبوتي،صادق حسيني،مرضيه گرامي،اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر،شهرکرد شهريور 94
[11]-بررسيتکنيکهايکشفنفوذدرشبکههايکامپيوتري،هادي هاشمي،مرضيه گرامي ،اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر،شهرکرد شهريور 94
[12]- يک روش جديد جمع کننده RNS براي مجموعه پيمانه{2n-1,2n,2n+1}، اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر،شهرکرد شهريور 94
Judgment Plan
 
Presentation management system, Science and Technology Park,Ministry of Science, Research and Technology, Chaharmahal and Bakhtiari , Shahrekord
 
Teaching Experiences:
 
Teaching some Computer Courses in BS and MS, in Islamic Azad University, Shahre-Kord Branch, University of Applied Science and Technology,
Shahr-e-Kord, PayameNour,Shahr-e-Kord (Farsan)
Advanced Computer Architecture, Advanced Computer Networks, Internet Engineering, System Programming,Computer Architecture,Logical Circuits,VHDL, Engineering Statistical, …
Certificates:
  • ICDL Certification, Technical and professional organizations ,Shahrekord
  • Network+ Certification, Zagros Co, Shahrekord
  • Windows XP Certification, Zagros Co, Shahrekord
  • Cisco Certified Network Associate Certification (CCNA) , Barbod Co. Isfahan.Iran
  • Cisco Certified Network Professional Certification (CCNP) ,Routing, Cybertech College, Tehran, Iran
  • Cisco Certified Network Professional Certification (CCNP) Switching, Cybertech College, Tehran, Iran
  • Cisco Certified Network Associate Certification Security (CCNA Security), Cybertech College, Tehran, Iran
Extra Scientific and Research Activities:
Participating in Research Team of Islamic Azad University, Shahr-ekordBranch
Present a Research Plan in  Islamic Azad University, Shahr-ekordBranch, Design an ASIP Processor for SHARCS Algorithm in Genome Sequencing
Exploiting synthetic biology based on genetic logic circuit "A and (not B)", using the expression of drug resistance, MDR1 and BCRP pumps in cancer cells EPG85-257 and MCF7,Submitted to Presidency of Islamic Republic of Iran vice-Presidency for Science and Technology
 
 
Talk & Presentations:
Application Specific Instruction set Processors, Islamic Azad University, Shahr-e-Kord Branch
References:
Dr. K. Navi, ShahidBeheshti University
Email: navi@sbu.ac.ir
Dr. M. Eshghi, ShahidBeheshti University
Email: m_eshghi@sbu.ac.ir
Dr. M. Emadii, Shahrrekord University
Email: emadi-m@sci.sku.ac.ir
Dr. A. SabbaghMollahosseini, Kerman Branch, Islamic Azad University
Email: sabbagh@iauk.ac.ir
Dr. M. EsmaeilDoust, ShahidBeheshti University
Email: m_doust@sbu.ac.ir